Vidensportal Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Om os

Udenlandske praktikanter - Foreign interns

Nedenstående finder du yderligere information om at blive eller være praktikant i Danmark.
Du har også altid mulighed for at kontakte organisationerne eller søge yderligere oplysninger via nedenstående link

Below you find additional information about becoming or being an intern in Denmark.
You also have the option to contact the organizations and seek further information at the link below.

Informations in English

Can I become an intern
 
You need to apply for a residence permit in Denmark if you want to do an internship in the green sector (agriculture, forestry, and gardening).
 
You must be at least 18 years old, but not older than 30 at the time of application, and you must pass a language test at a minimum A2 level on the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) scale and provide documentation of your ongoing education.

The internship must have a professional connection to the education you have started in your home country or in another country where you have resided legally.
This means that the internship in Denmark should complement your ongoing education.
SIRI will assess your educational documents in relation to your internship tasks. You apply for a residence permit through SIRI, where you can also find more information about the conditions and rights.

If you are a citizen of an EU/EEA country or Switzerland, you do not need to apply for a residence permit but instead apply for an EU residence document.

 Link to the Agency for International Recruitment and Integration, SIRI.

 

Requirements for the company

Your internship host must be approved as a training place for vocational education students.
A copy of the training place approval must be attached to the application.

On
www.lærepladsen.dk, you can check if the company has a training place approval. To be approved as a company for hosting vocational education students, you must meet the criteria established by the professional education committees within their respective fields.

The exact criteria for the respective education fields can be found on Jordbrugets Uddannelser (Agricultural Education).

 

Salary and employment conditions

An employment contract must be drawn up, and the intern is non-terminable during the agreed-upon internship period. However, the first month of the internship period is a trial period where both parties have the option to terminate the contract without notice.

The employment contract must meet the conditions specified in the Employment Contracts Act. You can find the Employment Contracts Act here.
If the internship host terminates the internship during the trial period, the host must either provide the intern with employment until a new internship can begin with another host or cover the intern's return travel expenses.

Salary and employment conditions must adhere to the applicable collective agreements for interns. You can find information about salary and the collective agreement on this website, through GLS-A, or 3F.

Interns are covered by and insurance scheme, which is administered by PensionDanmark. The company will report and pay for the insurance.
Further details about the scheme can be found at
www.pension.dk.

For additional information regarding salary and employment conditions concerning maternity leave, vacation, illness, etc., you can contact the employee organization/ Trade Union, 3F, or the employer organization, GLS-A.

 

Working Hours and salary

You can find the applicable rates for allowances and overtime in the specific collective agreements.
For all, it is applicable that ad hoc tasks alone can constitute an insignificant part of the working hours.

Agriculture: The weekly working hours are 37 hours and are scheduled from Monday to Saturday between 06:00 AM and 06:00 PM.
For stable work: The normal working hours are 37 hours per week or 296 hours in an 8-week period and can be scheduled on all days of the week, around the clock.
See current salary rate

 
Greenhouses and Plant Nurseries: The weekly working hours are 37 hours and can be arranged according to the provisions of the collective agreement
See current salary rate

Forestry: The weekly working hours are 37 hours and are scheduled from Monday to Friday between 06:00 AM and 06:00 PM
See current salary rate

 

What rights do I have with a permit
 
What are you allowed to do with a Danish residence permit as an intern - and what are you not allowed to do?
You are only allowed to work in the internship position and for the internship host for which you have obtained permission.
If you are offered a new internship position, you must apply for a new permit.
This also applies if you are offered a new position, such as a feed manager, with the same employer.
 
A Danish residence and work permit does not give you the right to work in other Schengen countries.
A residence and work permit allows you to stay in Denmark for the duration of the validity of your permit.
With a residence permit in Denmark, you have the right to free Danish language instruction.
However, you must be 18 years old and have registered your Danish address in the national register.

The portal borger.dk provides you with information, links, and in many cases, options for action regarding important topics such as:  NemID (electronic identification), CPR registration (civil registration), health card, tax matters, vacation arrangements, housing, danish language instruction, vehicle registration and driver's license.

 

Length of the permit

 If you are an intern in the green sector, you can obtain a residence and work permit for up to 18 months, but not longer than the duration of your contract.
However, if you supplement your internship with a stay at a Danish agricultural school or technical school for a duration of 6 to 8 months, you can obtain a total residence permit of up to 24 months.

If your internship is extended, you must apply for an extension of your residence and work permit. It is important to do this before your permit expires.
 
If you submit the extension application on time, you are allowed to stay in Denmark and continue your internship while the application is being processed, even if your residence permit expires. 

A residence permit as an intern can only be valid until the expiration of any approved training place. If the training place approval of your internship host has a shorter validity than the otherwise possible residence period, your residence permit will be shortened.
This means that the length of your residence permit will be shorter than it could normally be. Once your internship host has obtained a new training place approval, you can apply for an extension of your residence permit.

 

Conflict with the internship host

Disputes or disagreements between a foreign intern and the internship host can be brought before the Professional Committee for Agricultural Education.
If the Professional Committee cannot reach a settlement, the case can be brought before the Dispute Resolution Board.
Contact to The Professional Committee for Agricultural Education
info@judd.dk

 

Information på Dansk

Kan jeg blive praktikant i Danmark?

Du skal søge om opholdstilladelse i Danmark hvis du vil i praktik hos en virksomhed indenfor det grønne område (landbrug, skovbrug og gartner).

Du skal på ansøgningstidspunktet være fyldt 18 år, men ikke 30 år og du skal bestå en sprogprøve på mindst A2-niveau på den fælleseuropæiske CEFR-skala og dokumentere du er under uddannelse

Praktikopholdet skal have en faglig sammenhæng med den uddannelse, du er begyndt på i dit hjemland eller i et andet land, hvor du har opholdt dig lovligt. Det betyder, at praktikopholdet i Danmark skal supplere den uddannelse du er i gang med.
SIRI sammenholder dine uddannelsesdokumenter med dine arbejdsopgaver i praktikken.

Du søger om opholdstilladelse ved Siri, hvor du også kan læse mere om betingelser og rettigheder

Hvis du er statsborger i et EU/EØS land eller Schweiz, skal du ikke ansøge om opholdstilladelse, men i stedet ansøge om et EU-opholdsdokument.

Link til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI

 

Krav til virksomheden

Din praktikvært skal være godkendt som læreplads for erhvervsuddannelseselever. Der skal vedlægges en kopi af lærepladsgodkendelsen til ansøgningen.

www.lærepladsen.dk kan man se, om virksomheden har en lærepladsgodkendelse.

For som virksomhed at blive godkendt til at have erhvervsuddannelseselever, skal man opfylde de kriterier som er fastsat af de faglige uddannelsesudvalg inden for de respektive områder.
De nøjagtige kriterier for de respektive uddannelsesområder findes på Jordbrugets Uddannelser

 

Løn og ansættelsesforhold

Der skal udfærdiges en ansættelseskontrakt og praktikanten er uopsigelig i den aftalte praktikperiode. Dog er den første måned af praktikperioden prøvetid med mulighed for begge parter for at ophæve kontrakten uden varsel.

Ansættelseskontrakten skal opfylde betingelserne i ansættelsesbevisloven. Du kan finde ansættelsesbevisloven her

Hvis praktikværten ophæver praktikantforholdet i prøvetiden, skal praktikværten beskæftige praktikanten indtil nyt praktikophold kan påbegyndes hos en anden praktikvært eller betale praktikantens hjemrejse.

Løn- og ansættelsesforhold skal være efter den gældende overenskomster for praktikanter.
Du kan finde oplysninger om løn og overenskomsten her på hjemmesiden, hos GLS-A eller 3F.

Praktikanter er omfattet  forsikringsordning, som tegnes hos PensionDanmark. Virksomheden indberetter og betaler forsikringen. Se nærmere om ordningen på www.pension.dk

Yderligere oplysninger omkring løn og ansættelsesforhold ved barsel, ferie, sygdom mm. kan fås ved henvendelse til arbejdsgiverorganisationen, GLS-A eller lønmodtagerorganisationen, 3F.

 

Arbejdstid og løn

Du kan se de gældende satser for tillæg og overarbejde i de specifikke overenskomster.

For alle er gældende at forefaldende arbejdsopgaver alene kan udgøre en ubetydelig del af arbejdstiden

Landbrug: Den ugentlige arbejdstid er 37 timer og placeres mandag til lørdag  mellem kl. 06.00 og 18.00
Ved staldarbejde er den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge eller 296 timer i en 8 ugers periode og kan lægges på alle ugens dage, hele døgnet.
Se gældende lønsats

Gartnerier og planteskoler: Den ugentlige arbejdstid er 37 timer og kan tilrettelægges efter overenskomstens bestemmelser.
Se gældende lønsats

Skovbrug: Den ugentlige arbejdstid er 37 timer og placeres mandag til fredag mellem kl. 06.00 og 18.00
Se gældende lønsats

 

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som praktikant – og hvad må du ikke?

Du må kun arbejde i den praktikstilling og hos den praktikvært, som du har fået tilladelse til.

Hvis du bliver tilbudt en ny praktikplads, skal du ansøge om en ny tilladelse. Det gælder også, hvis du bliver tilbudt en ny stilling, fx som fodermester, hos samme arbejdsgiver.

En dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

En opholds- og arbejdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode, din tilladelse er gyldig.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. Fx: NemID, CPR-registrering, sundhedskort, skatteforhold, ferieforhold, bolig, danskundervisning og bilregistrering og kørekort.

 

Tilladelsens længde:

Hvis du er praktikant inden for det grønne område, kan du få opholds- og arbejdstilladelse i op til 18 måneder, men ikke længere end kontraktperioden. Hvis du supplerer dit praktikophold med et ophold på en dansk landbrugsskole eller teknisk skole af mellem 6 og 8 måneders varighed, kan du dog få opholdstilladelse i op til 24 måneder i alt.

Hvis dit praktikophold bliver forlænget, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse. Det er vigtigt du gør det inden din tilladelse udløber

Hvis du indgiver forlængelsesansøgningen i tide, må du gerne blive i Danmark og fortsætte dit praktikophold under behandlingen af sagen, selv om din opholdstilladelse udløber.

En opholdstilladelse som praktikant kan kun være gyldig til udløbet af en evt. Lærepladsgodkendelse.

Hvis din praktikværts lærepladsgodkendelse har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Dvs. at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når din praktikvært har fået en ny lærepladsgodkendelse, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse.

 

Konflikt med praktikstedet?

Tvister eller uenigheder mellem en udenlandsk praktikant og praktikstedet kan indbringes for Det Faglige Udvalg for Jordbrugets Uddannelser. Hvis det faglige udvalg ikke kan tilvejebringe forlig, kan sagen indbringes for Tvistighedsnævnet.

kontakt til Det Faglige Udvalg for Jordbrugets Uddannelser: info@judd.dk