Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt
Sekretariatet for Jordbrugets Uddannelser

Kontakt

I henhold til lov om erhvervsuddannelser har alle erhvervsuddannelser et fagligt udvalg. Faglige udvalg er sammensat med lige mange repræsentanter fra arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden.

Jordbrugets Uddannelser er sammensat af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer (L&F), Gartneri-, Land-, og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F).
Jordbrugets Uddannelser er fagligt udvalg for dyrepasser, gartner, skov- og naturtekniker samt landbrugsuddannelsen samt AMU-uddannelser inden for disse fagområder.

Daglig sekretariatsbetjening af fagligt udvalg
Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser bliver sekretariatsbetjent af sekretariatet for Jordbrugets uddannelser.

Det faglige udvalg er blandt andet ansvarlig for uddannelsernes indhold og rammer, relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter, kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelserne, godkendelser af oplæringsvirksomheder og anden sagsbehandling i forbindelse med uddannelsesaftaler mv. 

Det faglige udvalg er blandt andet ansvarligt for:

 • Uddannelsernes indhold og rammer i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen
 • Relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter i uddannelsen og fagområdet
 • Kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelsen
 • Godkendelser af oplæringsvirksomheder og anden sagsbehandling i forbindelse med uddannelsesaftaler. 

Uddannelsesudvalg
Jordbrugets Uddannelser har nedsat fire uddannelsesudvalg (underudvalg) - et for hver uddannelse: dyrepasser, gartner, skov- og naturtekniker samt landbrugsuddannelsen

Uddannelsesudvalgene har bl.a. til opgave at komme med input omkring:

 • Indhold og rammer for uddannelsen.
 • Retningslinjer for lærepladsgodkendelse.
 • Generelle behov og udviklingsmuligheder på uddannelsen.
Lokale uddannelsesudvalg

Hver skole nedsætter et eller flere lokale uddannelsesudvalg, der tilsammen skal dække de erhvervsuddannelser, skolen udbyder.

De lokale uddannelsesudvalg har blandt andet til opgave at:

 • Rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.
 • Medvirke til, at oplæringen i virksomhederne følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I samråd med skolen at fastlægge undervisningsplanen for uddannelsen på skolen.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Kvalitetssikring af lærlingens uddannelse på skole, i oplæringsvirksomheder og i evt. skoleoplærimg.

Oplysninger om de lokale uddannelsesudvalg kan findes hos de enkelte skoler.